சென்னையை நேற்று ஏமாற்றிய மழை இன்று ஏமாற்றாது. கொட்டோ கொட்டு என்று கொட்டவுள்ளது என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார். வெப்ப சலனத்தால் மேகங்கள் தூண்டப்பட்டு சென்னைக்கு இன்று இரவு மழை நிச்சயம் என்று பதிவிட்டுள்ளார்.