காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்: ஒரு திரைப்பட நடுவர் அரசியல் அறிக்கைகளை வெளியிட வேண்டுமா?