குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு மட்டும் ஆதார் - பான் கார்டு இணைப்பு கட்டாயமில்லை. உங்களுக்கு கட்டாயமா என்பதை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.