பயங்கரவாதத்தின் விதைகளை விதைத்தோம்- பாகிஸ்தான் அமைச்சர்