கிழிந்து போன நிலையிலுள்ள தசைநார்களைக் கூட்டிச் சேர்த்து வலுவடையச் செய்ய முடியுமா என்ற கேள்விக்கு விடை: