ஒரு பாதி அளவு ஆப்பிள் அல்லது 182 கிராம் ஆப்பிளில் இருக்கும் சத்துக்கள் ?