வியர்வை வாடையைப் போக்க பெர்ஃப்யூம், டியோடரண்ட்… இவற்றில் எது சிறந்தது... சருமத்துக்கு நல்லது?